Alt-Text

Verhuurvoorwaarden

1) Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen + accessoires gesloten tussen Pahoehoe VOF, gevestigd te 2550 Duffel, hierna te noemen Pahoehoe en de in de overeenkomst met name genoemde huurder. 

2) Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld, tenzij schriftelijk anders is vermeld. 

3) De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Pahoehoe op te halen en bij beeindiging van het huurcontract aan Pahoehoe terug te geven, tenzij schriftelijk anders tussen de partijen is overeengekomen. 
Indien de datum van retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Pahoehoe een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen. 

4) De goederen worden bij afgifte en retournering gecontroleerd op gebreken. Zonder onmiddelijke reactie en optekening daarvan ter plaatse worden de goederen geacht zich in goede staat te bevinden. 

5) De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig deze overeenkomst te gebruiken 
- De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen; 
- Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
- Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Pahoehoe te doen geschieden. 

6) Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. 

7) - De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Pahoehoe een door Pahoehoe vast te stellen waarborgsom te geven. 
- Pahoehoe behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging / vervanging. 
- Pahoehoe is verplicht deze waarborgsom bij de beeindiging van het huurcontract, indien de huurder alle huurvoorwaarden heeft gerespecteerd, aan de huurder terug te geven. 

8) De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand. 

9) - De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Pahoehoe te melden. 
- Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten de schuld van de huurder of derden is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de gehuurde goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. 
- Pahoehoe is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren. 

10) Voor schade of letsel die de huurder aan derden of eigen direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Pahoehoe in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Pahoehoe terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 

11) Indien de huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen terug te bezorgen, dient huurder aan Pahoehoe een door Pahoehoe te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen. 

12) Betalingen dienen in EUR te gebeuren op de financiele rekening van de verkoper en dit contant of uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur. 

13) Alle geschillen in verband met de overeenkomsten tussen koper en verkoper, ongeacht de aard, o.m. wettigheid, interpretatie, toepassing of uitvoering, modaliteiten en voorwaarden worden beheerst door de Belgische wetgeving. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen, Belgie, bevoegd